Faclair nan Gèidheal

‘S e seo faclair de bhriathrachas Ghàidhlig co-cheangailte ris a’ choimhearsnachd LGBT+ a tha mi air a bhith a’ cruinneachadh air a’ Ghèidheal Ùr o chionn 2008.

Tòisich a' sgrìobhadh anns a' bhogsa gu h-ìosal airson lorg san fhaclair.

Gabhaidh am faclair a rannsachadh ann an Gàidhlig no Beurla, agus tha a’ mhòr-chuid dheth ri fhaighinn anns a’ Ghaeilge cuideachd.


    Faodar am faclair air fad fhaicinn an-seo:

    Gàidhlig -> Gaeilge / Beurla

    Gaeilge -> Gàidhlig / Béarla (Coming soon)

    English -> Gaelic / Irish (Coming soon)